Vad är ansvarsfull forskning och innovation (RRI)?

Ansvarsfull forskning och innovation är:
 • att bedriva forskning och innovation med och för samhället, där samhället involveras mycket tidigare i processerna för att anpassa resultaten till samhällets värderingar;
 • ett samlingsbegrepp som samlar olika synsätt på relationen mellan vetenskap, innovation och samhälle: etik, jämställdhet, öppen tillgång, public engagement, och vetenskaplig utbildning;
 • ett nyckelkoncept inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation 2014–2020. RRI:s  huvudaspekter har antagits som övergripande frågor i ramprogrammet.

En arbetsdefinition av RRI

Arbetsdefinitionen av RRI förblir, i enlighet med RRI:s anda, öppen för ytterligare utredning och utveckling. RRI är ett samlingsnamn för en stor bredd av tankegångar i den akademiska litteraturen och i policyrapporter. Den gemensamma nämnaren för dessa tankegångar är att de strävar efter att skapa ett ansvarsfullt utövande av forskning och innovation. RRI kan ses som en förskjutning av ansvar: Från att se ansvar i termer av individer och påföljder till ett tankesätt karakteriserat av kollektivt och fördelat ansvar och processer.

Baserat på litteraturen kring RRI föreslår vi i RRI Tools att arbetsdefinitionen för RRI ska omfatta både utfall och processkrav för ansvarsfull forskning och innovation.

Enligt vår mening kan RRI-utfall delas upp i inlärningsutfall (public engagement, ansvarsfulla aktörer och ansvarsfulla institutioner), forsknings- och innovationsutfall (etiskt godtagbar forskning och innovation, hållbar forskning och innovation, och forskning och innovation önskad av samhället) och samhällsutfall (lösningar på stora utmaningar).

När det gäller processkrav för RRI, anser vi att RRI bör ha fyra integrerade dimensioner: förväntan (föreställningar om framtiden och förståelse för hur dagens löftesdynamik formar framtiden), reflexivitet (som uppträder som första, andra och tredje ordningens lärande), integration (deltagande av ett brett spektrum av aktörer, t.ex. användare, icke-statliga organisationer , etc. i den tidiga utvecklingen av vetenskap och teknik) och ömsesidig lyhördhet (gentemot nya kunskaper, perspektiv, åsikter och normer). Därtill föreslår vi att ytterligare tre processkrav läggs till i vår konceptualisering av RRI: mångfald (nyckelkriterium för utvärdering av interaktiva beslutsprocesser), meningsfull öppenhet (omformulerad transparens) och adaptiv förändring (som beskriver hur en RRI-process måste lämna utrymme för anpassning).

Slutligen ändrar vi namnen på de sex nyckeldimensioner som definierats av Europeiska kommissionen (etik, styrning, offentligt engagemang, vetenskaplig utbildning, kön och open access) som politiska agendor. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att identifiera RRI-potentialen i varje politisk agenda i sökandet efter bästa praxis för RRI.

Läs mer i Sammanfattningen av bakgrunden till RRI:s arbetsdefinition eller i vårtinformationsblad

Kort historik om RRI

Här sammanställer vi några av de definitioner av RRI som finns i litteraturen, och som RRI Tools baserar arbetsdefinitionen på. Även om biografin är långt ifrån heltäckande, kan den vara en källa för tankeväckande resonemang och en gemensam utgångspunkt. Med tanke på att RRI är ett framväxande och mycket brett begrepp, är det möjligt att det inte kommer att kunna ges en enskild heltäckande definition. Därtill pågår förhandlingsprocesser fortfarande, både inom beslutsfattande och inom vetenskapen.

 • 2011
  • En tankeworkshop om RRI hölls i maj 2011 på DG Research i Bryssel. En rad experter från den akademiska och politiska världen deltog. Rapporten, av Hilary Sutcliffe, förklarar att RRI-konceptet innehåller följande:
   • ett fokus från forskning och innovation på att åstadkomma nytta för samhället och på att involvera samtliga samhällsintressenter;
   • prioritering av sociala, etiska och miljömässiga konsekvenser och möjligheter;
   • förutseende och hantering av risker för snabb anpassning till förändrade omständigheter;
   • öppenhet och transparens som en integrerad del av forsknings- och innovationsprocessen.
 • 2012
  • Richard Owen, Phil Macnaghten, och Jack Stilgoe, i föredraget "Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society" från 2012, beskriver RRI som
   • en utmaning att fråga oss själva "vilken slags framtid vill vi att innovationer ger världen";
   • en betoning på vetenskap för samhället, med fokus på forskning och innovation riktad mot stora utmaningar och ‘rätt påverkan', baserad på en deliberativ demokrati;
   • en betoning på vetenskap med samhället, där rådgivning och reflektion går hand i hand med åtgärder som fokuserar på institutionaliserad lyhördhet;
   • utformningen av ansvar inom ramen för forskning och innovation som kollektiva aktiviteter med osäkra och oförutsägbara konsekvenser, "utmana forskare, innovatörer, affärspartners, finansiärer och beslutsfattare att reflektera över deras egna roller och ansvar".
  • Baserat på tidigare studier, sprider Europeiska kommissionen en annan definition, där ansvarsfull forskning och innovation
   • innebär att samhällets aktörer arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att bättre anpassa både processen och dess resultat, till värderingar, behov och förväntningar i det europeiska samhället;
   • är en ambitiös utmaning för att skapa en forsknings- och innovationspolitik som drivs av samhällets behov och engagerar alla samhällsaktörer med inklusiva och engagerande tillvägagångssätt;
   • är utformat efter  sex huvudpunkter: engagemang, jämställdhet, vetenskaplig utbildning, open access, etik och styrning.
 • 2013
  • René von Schomberg, i "A vision of Responsible Research and Innovation", lägger fram följande arbetsdefinition:

   "Ansvarsfull forskning och innovation är
   • en transparent, interaktiv process
   • genom vilken samhällsaktörer och innovatörer blir ömsesidigt lyhörda för varandra
   • med hänsyn till etisk acceptans, hållbarhet och samhällets önskemål på innovationsprocessen och dess produkter
   • för att möjliggöra en ordentlig införlivning av vetenskapliga och tekniska framsteg i vårt samhälle."
  • Därtill beskriver Stilgoe, Owen, och Macnaghten RRI:s fyra dimensioner i "Developing a framework for responsible innovation":
   • förutseende styrning;
   • reflexivitet hos aktörer och institutioner;
   • inklusion av nya röster;
   • lyhördhet i innovationssystemen.
 • 2014
  • Under 2014 startades RRI Tools. Projektets första mål var att:
   • samla all nödvändig kunskap kring RRI;
   • etablera en samlad arbetsdefinition;
   • involvera ett stort antal aktörer i diskussionen om denna definition och i sammanställningen av behov och begränsningar för att genomföra RRI;
   • dela dessa diskussioner och deras resultat med RRI:s växande Community of Practice.

Go to others modules